Muzička komunikacija

Muzička komunikacija je predmet u letnjem semestru druge godine osnovnih strukovnih studija na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Nastavu drže profesor strukovnih studija dr Nikola Vetnić i asistent Marko Dulić MA.

KARTON STUDENATA

Karton studenata za tekuću akademsku godinu sa osvojenim bodovima možete pogledati ovde.

MATERIJALI

Video snimcima teorijskih vežbi iz predmeta možete pristupiti preko sledeće galerije (Teorijske vežbe #1 iz C Dura i a molla neće biti posebno snimane, pogledajte snimke Konsultacija #6 i #7 sa predmeta Vokalno instrumentalna nastava):

 

Video snimcima praktičnih vežbi iz predmeta možete pristupiti preko sledeće galerije:

 

PREDISPITNI ZADACI

Osvojeni bodovi u okviru predispitnih obaveza važe jednu godinu, što znači da ukoliko je student osvojio 30 bodova u okviru predispitnih obaveza u letnjem semestru 2023. godine ti bodovi važe sve do junskog ispitnog roka 2024. godine (dakle, poslednji rok za polaganje ispita sa navedenim stanjem predispitnih bodova bi bio aprilski rok 2024. godine).

Studenti koji slušaju predmet se nedeljno ocenjuju sa po 5 bodova, od kojih se sa po 0.5 boda boduje dolazak na svaki od dva termina vežbi (dvo- i jednočas), sa 3 boda sviranje muzičkog komada za datu nedelju, i sa 1 bodom aktivnost sa teorijskih vežbi (što je ili sviranje akorada ili izvođenje ritmičkih vežbi).

Ukupan broj bodova koji se mogu ostvariti kroz predispitne obaveze je time ukupno 50.

Uslov za izlazak na usmeni deo ispita je ostvarivanje više od polovine predispitnih bodova (odnosno 26 ili više). Ukoliko student u tome ne uspe u obavezi je da naredne akademske godine ponovo ispunjava predispitne obaveze i time ostvari neophodan uslov za izlazak na ispit.

Studenti koji prvi put slušaju predmet raspoređeni su po grupama za vežbe i oni su dužni da dolaze u terminima vežbi kada će im biti bodovani dolasci i kada će biti ocenjeni sviranje i ostale aktivnosti.

ISPIT

Na ispitima u januarskom, junskom, septembarskom i oktobarskom ispitnom roku akademske 2022/23 godine zahtevi i materijal za spremanje ispita iz predmeta Muzička komunikacija biće isti.

Konkretno, potrebno je spremiti kompletno teorijsko gradivo obrađeno tokom semestra (izvođenje akordskih veza osnovnih harmonskih funkcija u durskim i molskim tonalitetima do tri predznaka, izvođenje ritmičke vežbe izgovaranjem solmizacionih slogova), kao i svih deset muzičkih komada iz praktičnog dela Praktikuma.

Studenti će na ispitu izvlačiti cedulje sa nazivima tri od deset komada iz Praktikuma, a onda će od tri izvučena svirati jedan komad po sopstvenom izboru. Izuzetno, profesor može radi više ocene zatražiti izvođenje još jednog ili oba preostala izvučena komada. Zamena cedulja nije moguća, pa samim tim ni sviranje komada koji nisu izvučeni a koje student potencijalno ume da odsvira bolje ili odsvira uopšte.

Bodovanje na ispitu će se vršiti na sledeći način:

  • na ispitu se izvlače kartice sa muzičkim komadima (postoje duplikati kartica – moguće je da izvučete dve iste i jednu različitu) i od izvučenih se svira jedna po izboru studenta – ukupno do 30 bodova za ovu stavku;
  • na ispitu se dobija jedna ritmička vežba od onih iz Praktikuma koje se predaju u nedeljama #4, #7 i #10 – ukupno do 15 bodova za ovu stavku;
  • na ispitu se sviraju akordi jednog durskog i njegovog paralelnog molskog tonaliteta – ukupno do 5 bodova za ovu stavku.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PONOVCE

Svi studenti prethodnih godina koji su ili obnovili drugu godinu ili predmet iz ma kog razloga još uvek nisu položili, takođe su sada u obavezi da skupljaju predispitne bodove i tako ostvare uslov za izlazak na ispit, s tim da su u ovom slučaju moguće tri opcije:

  1. redovni dolasci svake nedelje u nekom od redovnih termina vežbi ukoliko kapaciteti to dozvole (odnosno ukoliko bude mesta),
  2. redovni dolasci svake nedelje u nekom od termina konsultacija bilo kod predmetnog nastavnika ili asistenta, i
  3. sviranje i izvođenje vežbi od više nedelja odjednom što je možda neophodno ukoliko je student pritisnut drugim obavezama ali se u svakom drugom slučaju izrazito ne preporučuje.

Svi studenti prethodnih godina koji su ili obnovili drugu godinu ili predmet iz ma kog razloga još uvek nisu položili biće dopisani na spisak studenata trenutne godine i to će biti jedini relevantan dokument što se tiče predispitnih obaveza kod određivanja ispunjenosti uslova za ispit – prethodni kartoni studenata time postaju zastareli.

LITERATURA

Vetnić, N., Matović M. (2019) Praktikum za studente Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača : muzičke izvođačke umetnosti. Novi Sad: Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike.