Muzička literatura za decu

Muzička literatura za decu je predmet u zimskom semestru master strukovnih studija na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Nastavu drži profesor strukovnih studija dr Nikola Vetnić.

NASTAVA

Tokom predavanja iz predmeta razmatraćemo tekstove iz stručne literature razdeljene na četiri labavo definisane oblasti. Tekstovi će biti izloženi od strane profesora i relevantni koncepti biće tokom izlaganja prodiskutovani sa studentima. Sami tekstovi biće stavljeni na raspolaganje studentima u originalu, u većini slučajeva na srpskom ili hrvatskom, a izuzetno i na engleskom jeziku. Dodatne informacije zainteresovanim studentima biće dostupne u vidu konsultacija sa profesorom i obezbeđivanja dodatne literature.

Predavanja iz predmeta se održavaju uživo tokom zimskog semestra 2021/22 akademske godine po rasporedu u učionici 7 u terminu od 15:30 do 19:30 subotom.

Ovim putem još jednom bih vas podsetio na važeće epidemiološke mere u školi koje se moraju poštovati; u slučaju nepoštovanja apsolutno svih mera bez izuzetaka iz ma kog razloga student će biti ljubazno zamoljen da napusti nastavu.

GRADIVO

Tema 1. Muzika pre početka vremena – prvobitna društvena zajednica i drevne civilizacije istoka

Andreis Josip – Glazbena kultura prvobitne društvene zajednice : razmišljanje o poreklu muzike utemeljeno u savremenom naučnom pristupu počinje u prvoj polovini XIX veka i, budući da je na ovo pitanje možda i nemoguće dati jednoznačni odgovor, traje do dana današnjeg. Ova tema razmatra muziku u osvit istorijskog doba, kao i muzičko stvaralaštvo ranih istočnih civilizacija.

Andreis Josip – Antička glazbena kultura, Grčka i Rim : likovna umetnost i arhitektura stare Grčke dobro su poznati i proučeni zahvaljujući velikom broju umetničkih spomenika koji su se do danas sačuvali, ali šta je sa muzikom? Pogled drevnih Grka na muziku se fundamentalno razlikuje od onog koji preovladava u današnjoj muzičkoj misli i kao takav zavređuje posebnu pažnju.

Tema 2. Muzika srednjeg veka, renesansa i barok

Andreis Josip – Glazbena kultura srednjeg vijeka : prelaz od antike prema srednjem veku značio je ya Evropu i njenu kulturu preokret krupne i dalekosežne važnosti koji se očitovao na svim područjima duhovnog stvaranja. Ova tema razmatra svetovnu i crkvenu muziku srednjovekovlja, promene u shvatanju, stvaranju, izvođenju, ali i zapisivanju muzike.

Andreis Josip – Šesnaesto stoljeće. Renesansa : renesansa umjetnosti koje je označilo prekid sa srednjim vijekom. Počinje u 14. vijeku u Italiji dok u ostatku Evrope započinje kasnije i traje do kraja 16. vijeka. Ona je jedan od najkrupnijih pokreta u kulturi zapadne Evrope, koji je doveo do preokreta u nauci, filozofiji (humanizam) te u književnosti i likovnim umjetnostima.

Tema 3. Osnove arhitekture evropske klasične muzike

Andreis Josip – Sedamnaesto stoljeće. Muzički barok : Barok je razdoblje u glazbi, književnosti i likovnoj umjetnosti koje se nastavlja na renesansu, razvija u rokoko i traje do pojave klasicizma u drugoj polovici 18. stoljeća. U katoličkim zemljama to je pokret katoličke obnove (protureformacija). Ime potječe od portugalske riječi barocco koja označava biser nepravilna oblika, tvorevinu bolesne školjke, a u svezi s renesansom koja se smatrala „savršenim biserom”.

Andreis Josip – Osamnaesto stoljeće. Barok, rokoko, klasicizam

Tema 4. Period klasicizma i muzički romantizam

Ringer Alexander – The Early Romantic Era

Samson Jim – The Late Romantic Era

ISPIT

Ispit se polaže izradom samostalnog seminarskog rada na temu zadatu od strane profesora koji se potom brani na usmenom delu ispita. Seminarski rad obično podrazumeva samostalno istraživanje jedne ili više od pet obrađenih tema kroz dodatnu literaturu koju određuje i obezbeđuje profesor, ali se izuzetno na insistiranje studenta može odobriti i drugačija tema za istraživanje i obradu.

Ispit iz predmeta održava se u svih pet ispitnih rokova tokom 2020/21 akademske godine. Najkasnije dve nedelje pre ispita potrebno je kontaktirati profesora kako bi se odredila tema budućeg seminarskog rada, a takođe se od studenta očekuje da bar dve verzije rada tokom izrade prikaže profesoru sa ciljem dobijanja povratne informacije i upoznavanja profesora sa radom.

OBAVEŠTENJE ZA STARE STUDENTE

Studenti koji su slušali predmet prethodnih godina nisu u obavezi da predmet slušaju ponovo niti da ostvaruju bilo kakav uslov kako bi izašli na ispit. Sam ispit se polaže na način opisan iznad.

LITERATURA

Andreis, J. (1975) Povijest glazbe. Sveučilišna naklada Liber, Mladost Zagreb.

Ringer, A. (1990) The Early Romantic Era. Palgrave Macmillan UK

Samson, J. (1991) The Late Romantic Era. Palgrave Macmillan UK